Fast Charge คืออะไร?

ระบบ Fast Charge นั้นก็คือ ระบบการชาร์จอย่างหนึ่งที่ถูกพัฒนามาจากเทคโนโลยีในรุ่นก่อน ๆ ถูกออกแบบมาเพื่อเพิ่มความสะดวก และความรวดเร็วของผู้ใช้งานด้วยการประหยัดเวลาในการชาร์จแบตเตอรี่ ด้วยสาเหตุที่โทรศัพท์มือถือในปัจจุบันนั้นมักจะความจุของแบตเตอรี่มาก ตั้งแต่ 3,000-5,000 มิลลิแอมป์ ขึ้นไป

และยิ่งมีความจุของแบตเตอรี่มากเท่าไหร่ก็จะยิ่งใช้เวลาในการชาร์จเพิ่มมากขึ้น โดยใช้เวลาในการชาร์จแบตเตอรี่ประมาณ 2-3 ชั่วโมงเลยทีเดียว และเพื่อตอบโจทย์ในการใช้งานของผู้ใช้งานในยุคสมัยปัจจุบันที่ต้องมีการทำงานต่าง ๆโดยมีการใช้โทรศัพท์มือถืออยู่ตลอดเวลา

การใช้เวลาในการชาร์จแบตเตอรี่ที่นานมาก ๆก็จะเป็นการทำให้การทำงานต่าง ๆเกิดความล่าช้า ผู้ผลิต และออกแบบจึงมีการคิดค้นระบบ Fast Charge ขึ้นมาเพื่อให้มีความสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้นในการใช้งาน โดยโทรศัพท์มือถือรุ่นนั้น ๆที่มีการรองรับการชาร์จแบตเตอรี่ระบบ Fast Charge หากมีแบตเตอรี่ 5,000 มิลลิแอมป์ การชาร์จแบตเตอรี่ระบบ Fast Charge

ก็จะสามารถประหยัดเวลาในการชาร์จแบตเตอรี่ได้เป็นอย่างมาก ด้วยเวลาเพียงแค่ 20-30 นาทีเท่านั้น แบตเตอรี่ก็จะเต็ม และสามารถนำมาใช้งานได้ตามปกติ จึงเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้โทรศัพท์มือถือในการทำงานเป็นอย่างมาก เพราะไม่ต้องเสียเวลาในการชาร์จแบตเตอรี่ที่นานมากถึง 3 ชั่วโมง

แต่ทั้งนี้ระบบ Fast Charge นั้นจะสามารถใช้งานได้ก็ต่อเมื่อโทรศัพท์มือถือรุ่นนั้น ๆ สายชาร์จ และ Adapter ที่ใช้ในการจ่ายไฟเข้าแบตเตอรี่จะต้องสามารถรองรับระบบการใช้งานของ Fast Charge จึงจะสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด

นอกจากนี้ข้อเสียของการใช้งานระบบ Fast Charge ก็คือ ในระหว่างการชาร์จแบตเตอรี่นั้น โทรศัพท์มือถือจะมีอุณหภูมิที่สูงมาก ด้วยการที่ถูกจ่ายไฟเข้าแบตเตอรี่อย่างรวดเร็ว จึงไม่ควรใช้โทรศัพท์มือถือที่มีระบบ Fast Charge เป็นอย่างยิ่งในขณะที่มีการชาร์จแบตเตอรี่อยู่

แต่ทั้งนี้ไม่ต้องเป็นห่วงในเรื่องของความปลอดภัยในขณะการชาร์จแบตเตอรี่ที่ทำให้โทรศัพท์มือถือมีความร้อนมาก เพราะได้มีการตรวจสอบความปลอดภัยของแรงดันไฟที่จ่ายผ่าน Adapter แล้วว่าสามารถควบคุมได้โดยที่ไม่เกิดอันตราย ดังนั้นเพียงแค่ไม่ใช้โทรศัพท์มือถือในขณะที่กำลังชาร์จแบตเตอรี่อยู่ก็เพียงพอต่อความปลอดภัยแล้ว แต่ที่สำคัญก็คือ เพื่อให้ระบบ Fast Charge ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

และมีความปลอดภัยสูง อุปกรณ์ที่ใช้ในการชาร์จแบตเตอรี่ไม่ว่าจะเป็นสายชาร์จหรือ Adapter ก็ควรเป็นอุปกรณ์ที่มีมาให้พร้อมกับโทรศัพท์มือถือในการซื้อครั้งแรก หรือเป็นอุปกรณ์แท้ที่ได้รับมาตรฐานการใช้งานแล้วว่าปลอดภัย จึงจะสามารถใช้งานระบบ Fast Charge ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด 

ทั้งนี้ในเรื่องของข้อเท็จจริงต่าง ๆที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานระบบ Fast Charge ว่าจะเป็นการทำให้แบตเตอรี่ของโทรศัพท์มือถือนั้นเสื่อมประสิทธิภาพเร็วขึ้นนั้น ไม่เป็นความจริง เพราะได้มีการรับรองออกมาแล้วว่าเหมาะสมต่อการใช้งาน เพียงแต่ผู้ใช้งานจะต้องใช้อย่างถูกวิธีการตามคำแนะนำคู่มือการใช้งานเท่านั้น จึงจะมีประสิทธิภาพมากที่สุด

 

สนับสนุนเรื่องราวโดย  gclub สูตรบาคาร่า

Fast Charge คืออะไร?